პროექტის მენეჯერი

გამოქვეყნებულია: 11 Aug 2020

red ball studio

თბილისი (მენეჯმენტი)


ამოცანები:

  • გეგმის მიხედვით სამუშაოების შესრულების ეფექტური კოორდინაცია
  • პროექტიდან და გეგმიდან მოსალოდნელი გადახრების გამოვლენა დროულად
  • გადახრებზე და არასტანდარტულ შემთხვევებზე დროული და ადექვატური რეაგირების უზრუნველყოფა.

პასუხისმგებლობები:

  • პროექტის ვადის დარღვევაზე
  • პროექტის რესურსების გადახარჯვაზე
  • პროექტის არასათანადო ხარისხით განხორციელებაზე და ამით კომპანიისთვის მიყენებულ ზარალზე/რეპუტაციულ ზიანზე.

მოვალეობები:

  • პროექტის მასალების გაცნობა დეტალურად.
  • პროექტის დაგეგმვის და ბიუჯეტირების პროცესის ინიცირება და მართვა.
  • შეთანხმებული გეგმის მიხედვით უბანზე სამუშაოების დაწყება, დავალებების განაწილება ობიექტებზე, ჯგუფების მუშაობის განრიგების შედგენა და კომუნიკაცია ჩართულ პირებთან
  • სამუშაოების მიმდინარეობაზე უშუალო დაკვირვება, გეგმასთან და პროექტთან შესაბამისობის შეფასება, გადახრებზე რეაგირება

სარგებელი

ანაზღაურება 1100 ლარი + ბონუსი