აქცია! ბუღალტრული აღრიცხვის სრული კურსი საერთაშორისო სტანდარტებით + პროგრამა ORIS

გამოქვეყნებულია: 01 Sep 2020

ეკონომიკისა და მენეჯმენტის ცენტრი

თბილისი (ფინანსები)

jobs ge vakansiebi

აქცია! ბუღალტრული აღრიცხვის სრული კურსი საერთაშორისო სტანდარტებით + პროგრამა ORIS

კურსი ითვალისწინებს ბასს სტანდარტებით ყველა იმ მიმართულების კომპლექსურ შესწავლას, რომელიც საჭიროა ბუღალტრული საქმიანობის შესასრულებლად

მსმენელი საფუძვლიანად შეისწავლის ყველა იმ საკითხს, რომელსაც ბუღალტერი უნდა ფლობდეს საწარმოს ბუღალტერიის სრულყოფილად წარმოებისთვის

სწავლება ორიენტირებულია პრაქტიკულ სამუშაოებზე და დაყოფილია ორ ეტაპად:

 • I-ეტაპი: თეორია +პრაქტიკული ამოცანები
 • II-ეტაპი: ORIS + RS.ge-ზე დეკლარაციების შევსება

მსმენელები უზრუნველყოფილნი იქნებიან სასწავლო მასალით და პერსონალური კომპიუტერით

კურსის მსვლელობისას ყურადღება ეთმობა საბუღალტრო და საგადასახადო საბუთების პრაქტიკულ შესრულებას საგადასახადო კოდექსის სრული დაცვით

თეორიული და პრაქტიკული კურსის დასრულების შემდეგ მსმენელები შეძლებენ:

 • საწარმოს ბუღალტრული ოპერაციების გატარებას
 • ინფორმაციის დამუშავებას
 • საბიუჯეტო გადასახადების ადმინისტრირებას
 • ბუღალტრული ანგარიშგების წლიური ფორმების(დეკლარაციების) შევსებასა და წარდგენას საგადასახადო ორგანოებში

თეორიული კურსის თემატიკა:

 • ბუღალტრული აღრიცხვა
 • ბუღალტრული აღრიცხვის ძირითადი პრინციპები
 • ბუღალტრული აღრიცხვის სახეები
 • რეგისტრაციის ჟურნალი და საცდელი ბალანსი
 • ლიკვიდურობა
 • საწარმოს ფინანსური მდგომარეობა და მისი ცვლილებების აღრიცხვა
 • სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების აღრიცხვა
 • წარმოების პროცესის აღრიცხვა
 • ძირითადი საშუალებების აღრიცხვა, იჯარის აღრიცხვა
 • საგადასახადო ვალდებულებების აღრიცხვა
 • ძირითადი საშუალებების ცვეთა
 • არამატერიალური აქტივების აღრიცხვა
 • ინვესტიციების აღრიცხვა
 • მოგება-ზარალის ანგარიშგება
 • დამატებითი ღირებულების გადასახადის აღრიცხვა
 • საშემოსავლო გადასახადის დეკლარაცია
 • მოგების გადასახადის დეკლარაცია
 • ვალდებულებების აღრიცხვა და შედარებების ჩატარება
 • საბუღალტრო რეგისტრაციის ფორმირება
 • საკუთარი კაპიტალის აღრიცხვა
 • შემოსავლებისა და ხარჯების აღრიცხვა
 • შემაჯამებელი ამოცანები

პრაქტიკული კურსის(ORIS) თემატიკა:

 • პროგრამის ინსტალაცია და მუშაობის დაწყება
 • ანგარიშთა გეგმა
 • ქვეანგარიშების შექმნის პრინციპები
 • ბანკის სახეობის ანგარიშების გახსნა
 • სასტარტო ნაშთების შეტანა
 • საბუღალტრო გატარებები
 • თანამშრომლის სახეობის ანგარიშები
 • სასაქონლო ანგარიშები
 • ორგანიზაციის სახეობის ანგარიშები
 • პირველადი დოკუმენტები
 • ანგარიშთა სახეობების გამოყენება
 • ძირითადი საშუალებები
 • ხელფასი, ხელფასის გადაკეთება
 • პროექტები, სამეურნეო ოპერაციები, სამეურნეო ოპერაციების გადაკეთება და აწყობა
 • ვალუტა, საბოლოო ფორმები, გატარებითი ფანჯრის დამატებითი ღილაკები
 • მონაცემთა ასლების აღება და აღდგენა, სისტემის მომხმარებლები, პაროლები, ჩანაწერების წაშლა
 • სისტემის პარამეტრები, ნაღდი ფულის მოძრაობის აღრიცხვა

ტრენინგის ხანგრძლივობა: 24 სთ

სწავლის საფასური: ჯგუფური - 350 ლარი, 450 ლარის ნაცვლად ინდივიდუალური - 650

მეცადინეობას უძღვებიან კვალიფიციური, მოქმედი ბუღალტრები

კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა ორენოვანი სერტიფიკატი:

 • ბუღალტერიის საერთაშორისო სტანდარტებით შესწავლის დამადასტურებელი სერტიფიკატი
 • (ORIS) - ის პროგრამის დამადასტურებელი სერტიფიკატი

კურსის დეტალური აღწერილობა: დეტალური აღწერა

რეგისტრაცია შეგიძლიათ გაიაროთ:

 • სასწავლო ცენტრში
 • რეგისტრაციის ბმულზე: რეგისტრაცია

 • საბანკო ანგარიშზე თანხის ჩარიცხვით გადახდისას, დანიშნულებაში მიუთითეთ თქვენი გვარი და კურსის დასახელება

საბანკო რეკვიზიტები:

შპს ეკონომიკისა და მენეჯმენტის ცენტრი

კოდი: TBCBGE22

ა/ა GE84 TB77 3983 6080 1000 04

დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგვწერეთ ან დაგვიკავშირდით: 599 90 16 61 ვაჟა–ფშაველას №56 https://www.facebook.com/traningi/

www.eduemc.ge

info@eduemc.ge

როგორ მოგმართოთ

დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგვწერეთ ან დაგვიკავშირდით: 599 90 16 61 ვაჟა–ფშაველას №56